خدمات

فرمولاسیون محیط های کشت صنعتی
بهینه سازی محیط های کشت
بهینه سازی شرایط رشد
فرمولاسیون کریر
فرمولاسیون حامل
شناسایی عوامل میکروبی
مشاوره میکروبی به صنایع غذایی
مشاوره میکروبی برای صنایع دارویی

مشاوره طرح های دانشجویی در زمینه میکروبیولوژی

مشاوره در انتخاب محیط ها و مواد مناسب

مشاوره و اجرا برای راه اندازی آزمایشگاه های بیولوژی و شیمی

برگزاری دوره های تخصصی برای صنایع

برگزاری دوره های تخصصی درخواستی