آنتی بیوتیک ها

بخش مهمی از محصولات زیست کاوش ایرانیان که با توجه به نیاز کشور در این زمینه راه اندازی شده است مربوط به آنتی بیوتیک ها، ساپلمنت ها و انواع افزودنی ها به محیط های کشت می باشد که با برند ایبرسکو و با همکاری شرکت معتبر Biosynth سوئیس ارائه می شوند. با توجه به ویژگی های مواد مورد استفاده در این بخش از جمله حساسیت بالا به شرایط نگهداری، شرایط انتقال، کیفیت بالا و موارد دیگر، مواد اولیه وارد شده پس از گذراندن آزمون های کنترل کیفی استاندارد و بسته بندی مورد نیاز بازار به مصرف کنندگان ارائه می شوند.

با توجه به حجم بالای کالاهای تقلبی در این زمینه، ایبرسکو با همکاری Biosynth و با استفاده از برند، شماره کاتالوگ و بچ خود ضمن پذیرش مسئولیت کارایی کالای ارائه شده، کیفیت عالی تمامی محصولات تولید شده و یا بازپک شده خود را تضمین می نماید.

ساپلمنت های ایبرسکو در بسته بندی های 4 ویالی ارائه می شوند.

علاوه بر ساپلمنت ها، انواع آنتی بیوتیک های مورد استفاده در محیط های کشت نیز با مقادیر متنوع، بسته به نوع آنتی بیوتیک، عرضه می شوند.

ایبرسکو بسیاری از سوبستراهای آنزیمی که پس از تجزیه توسط آنزیم های اختصاصی منجر به تولید رنگ ویژه (کروموژنیک) یا نور فلورسنس (فلوروژنیک) می شوند را نیز ارائه می نماید.

ارسال انواع مکمل ها و آنتی بیوتیک ها به تمام نقاط کشور رایگان می باشد.

 

شماره کاتالوگ

کاربرد (برای جداسازی انتخابی)

مکمل (Supplement)

iS47001

Aeromonas hydrophila.

Ampicillin Selective Supplement

iS47002

Gram-negative anaerobes

Anaerobe Selective Supplement GN

iS47003

non-sporulating anaerobes

Anaerobe Selective Supplement NS

iS47004

Bacillus cereus

Bacillus cereus Selective Supplement

iS47064

Bifidobacterium

BifidobacteriumSelective Supplement

iS47005

Bordetellaspecies

Bordetella Selective Supplement

iS47006

Brucellaspecies

Brucella Selective Supplement

iS47007

Campylobacter species

CampylobacterSelective Supplement Blaser-Wang

iS47010

Campylobacter species

CampylobacterSelective Supplement Skirrow

iS47008

Campylobacter species

Campylobacter Selective Supplement Butzler

iS47009

Campylobacter species

Campylobacter Selective Supplement Preston

iS47011

Campylobacter species

CCDA Selective Supplement

iS47013

Escherichia coli O157:H7

Cefixime-Tellurite Selective Supplement for CT-SMAC Agar

iS47012

Campylobacter species

Cefoperazone Selective Supplement

iS47014

Pseudomonas species

CFC Selective Supplement

iS47015

Yeasts and filamentous fungi

Chloramphenicol Selective Supplement

iS47016

Yersinia enterocolitica

CIN Selective Supplement

iS47017

Clostridium difficile

Clostridium difficile Selective Supplement

iS47018

It inhibits enteric Gram-negative microorganisms

CN Inhibitor

iS47019

For the enumeration of Clostridium perfringens

D-Cycloserine Selective Supplement

iS47022

Listeria species

Fraser Selective Supplement

iS47023

Gardnerella vaginalis

Gardnerella vaginalis Selective Supplement

iS47025

Neisseria species

GC Selective Supplement

iS47024

Fungi and Yeasts

Gentamicin Selective Supplement

iS47026

Listeria monocytogenes

Half-Fraser Selective Supplement

iS47027

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori Selective Supplement

iS47028

Enterococci

Kanamycin Sulfate Selective Supplement

iS47029

Campylobacter

Karmali Selective Supplement

iS47030

Neisseria species

LCAT Selective Supplement

iS47031

Legionella species

Legionella Agar Enrichment

iS47032

Legionella species

Legionella BMPA Selective Supplement

iS47033

Legionella species

Legionella GVPC Selective Supplement

iS47034

Legionellaspecies

LegionellaMWY Selective Supplement

iS47035

Listeria species

ListeriaPrimary Selective Enrichment Supplement

iS47036

Listeria species

Listeria Selective Enrichment Supplement

iS47037

Listeria monocytogenes

Listeria Selective Supplement MOX

iS47038

Listeria species

Listeria Selective Supplement Oxford

iS47039

A selective supplement containing Amphotericin B as a replacement for cycloheximide for the isolation of Listeria.

Modified Listeria Selective Supplement (Oxford)

iS47040

For the detection and enumeration of coliform bacteria in order to simultaneously detect Escherichia coli

MUG Supplement

iS47041

Salmonella typhimurium

Novobiocin Selective Supplement

iS47042

Listeria species

Oxford Selective Supplement (CCCFA)

iS47043

Yeasts and filamentous fungi

Oxytetracycline Selective Supplement

iS47044

Listeria monocytogenes

PALCAM Selective Supplement

iS47045

Bacillus cereus

Polymyxin B Selective Supplement

iS47046

Used to prepare dispersion solutions for the microbiological control of water, milk, dairy and other food products

Ringer’s Solution (1/4 strength)

iS47047

For isolation and enumeration of yeasts and molds

Rose Bengal Antimicrobic Supplement C

iS47048

For the detection and enumeration of thermotolerant (or fecal) coliforms in water using the membrane filtration technique

Rosolic Acid Selective Supplement

iS47049

Brochothrix thermosphacta

STAA Selective Supplement

iS47050

Staphylococcus species andStreptococcus species

Staph/Strep Selective Supplement

iS47051

Streptococcus species

Streptococcus Selective Supplement COA

iS47052

Salmonella species

Sulfamethazine Selective Supplement

iS47055

For the isolation of Neisseria species from specimens containing mixed flora of bacteria and fungi

Thayer-Martin Supplement I

iS47056

 

Thayer-Martin Supplement II

iS47057

For the identification and enumeration of coliform andEscherichia coli

TTC Supplement 12.5 mg

iS47058

For the enumeration of enterococci

TTC Supplement 50 mg

iS47059

Neisseria species

VCA Inhibitor

iS47060

Neisseria species

VCAT Inhibitor

iS47061

Neisseriaspecies

VCN Inhibitor 1

iS47062

Neisseria species

VCNT Inhibitor 2

iS47063

Yersinia enterocolitica

Yersinia Antimicrobic Supplement CN