مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

روش کشت ساده جهت تشخیص آلودگی های میکروبی مایعات و مواد غذایی مبتنی بر استانداردهای دنیا