مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

 کیت های میکروبی صنایع برای شناسایی کل با کتری ها و سودوموناس ها