مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

نیتریت معمولا به عنوان جلوگیری کننده ی خوردگی در آب های خنک کننده و مایعاتی که در معرض فلزات هستند استفاده می شود. برخی از میکروب ها که به طور معمول از اکسیژن جو استفاده می کنند، دارای قابلیتِ استفاده از نیتریت به عنوان منبع اکسیژن نیز هستند. در این فرایند، نیتریت به آمونیا یا گاز نیتروژن احیا می شود و بلافاصله مایعِ حاوی آن خاصیت خورندگی پیدا می کند. وجود میکروارگانیسم های احیاکننده ی نیتریت می تواند منجر به حذفِ عناصر پیشگیری کننده  خوردگیِ نیتریت شود. باکتری های احیا کننده ی نیتریت / نیترات می توانند با سرکوب رشد باکتری های احیا کننده ی سولفید، حذف سولفید هیدروژن و مصرف هیدروژن باعث کاهش خوردگی شوند.نیتریت معمولا به عنوان جلوگیری کننده ی خوردگی در آب های خنک کننده و مایعاتی که در معرض فلزات هستند استفاده می شود. برخی از میکروب ها که به طور معمول از اکسیژن جو استفاده می کنند، دارای قابلیتِ استفاده از نیتریت به عنوان منبع اکسیژن نیز هستند. در این فرایند، نیتریت به آمونیا یا گاز نیتروژن احیا می شود و بلافاصله مایعِ حاوی آن خاصیت خورندگی پیدا می کند. وجود میکروارگانیسم های احیاکننده ی نیتریت می تواند منجر به حذفِ عناصر پیشگیری کننده  خوردگیِ نیتریت شود. باکتری های احیا کننده ی نیتریت / نیترات می توانند با سرکوب رشد باکتری های احیا کننده ی سولفید، حذف سولفید هیدروژن و مصرف هیدروژن باعث کاهش خوردگی شوند.