مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

باکتری های تولیدکننده اسید APB(Acid Producing Bacteria) گروه متنوعی از باکتری های هتروتروفیک هستند که ویژگی مشترکشان  تولید مواد آلی اسیدی، در نتیجه ی رشد در شرایط احیایی (بیهوازی) است. در اثر فعالیت  باکتریهای APB، pHمحیط کاهش چشمگیری پیدا
می کند و به 3.5 تا 5.5 می رسد. این شرایط اسیدی می تواند خاصیت خورندگی زیادی داشته باشد. به دلیل همین  فعالیت تولیدکننده ی اسید که در غیاب اکسیژن صورت می گیرد،    باکتری های APBهمراه خوبی برای باکتری های احیا کننده سولفات (SRB)در فرایندهای خوردگی ایجاد شده در فلزات هستند.  بسیاری از تاسیسات صنایع مختلف، از جمله نفت و گاز، در معرض خوردگی ناشی از این باکتری ها هستند.  مدیریت و کنترل خوردگی دارای اهمیت فراوانی در این صنایع است و بنابراین شناسایی و تخمین تعداد نسبی و میزان فعالیت باکتریهای APBدارای اهمیت فراوانی در این زمینه است.