مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

استفاده آسان

استفاده از کیت های شناساییMicrobCheckTM  نیاز به میکروسکوپ، آزمایشگاه و انکوباتور ندارد. این تست میتواند در دمای اتاق و در دفتر شما، بر روی میز یا هر جای دیگری انجام شود. میکروارگانیسمهای مختلف در سطوح مختلف ستون این کیت رشد میکنند. در کف لوله آزمایش این کیت  مواد مغذی مورد نیاز میکروارگانیسم و یک گوی قرار دارد. گوی داخل لوله آزمایش مقدار اکسیژن ورودی به ستون لوله را محدود میکند، به طوریکه ارگانیسمهای هوازی در اطراف گوی رشد میکنند و بیهوازیها در عمق لوله قادر به رشد خواهند بود. این کیت حضور و سطح فعالیت میکروارگانیسمها را مشخص میکند.

 

تفسیر آسان

زمان مورد نیاز برای ایجاد تغییر رنگ در لوله آزمایش مشخص کننده تعداد جمعیت میکروبی و نوع فعالیت آن است