مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

کیت میکروبی شناسایی و جداسازی باکتری های بی هوازی یا بی هوازی اختیاری