مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

کیت میکروبی برای شناسایی و جداسازی باکتری های با نیازهای غذایی اندک