مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

خوردگی ایجادشده در فلزاتی که به طور غوطه ور در آب دریا قرارگرفته­ اند، منجر به هزینه های اقتصادی فراوانی می شود. دیده شده است که حضور تیوسولفات باعث افزایش احتمال خوردگیِ زیستی در بسیاری از تاسیسات میدان های نفتی و مشابه آن شده است. و فعالیت باکتری های احیا کننده تیوسولفات نیز مکررا به خوردگی های غیرهوازی شکل گرفته در بیوفیلم های پیچیده مرتبط دانسته شده اند. این جمعیت میکروبی از راه تولید گاز سولفید هیدروژن بر روی آهن اثر می کند. به این صورت که باکتریهای احیا کننده تیوسولفات با مصرف هیدروژن باعث القای تشکیل سولفید آهن بر روی سطوح فلزی می شوند. بوی بد سولفید هیدروژن، خوردگی فلزات و بتن ناشی از رشد باکتری های احیا کننده تیوسولفات است. بنابراین بررسی وجود این میکروارگانیسم ها به طور منظم برای کنترل و جلوگیری از آسیب ناشی از رشد آن ها امری ضروری است.