مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای افتراق باکتری­های گرم منفی غیرتخمیری، خصوصا  Pseudomonas aeruginosa.