مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای افتراق گونه­ های  Shigella  Escherichia coliاز