مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

محیطی اختصاصی برای جداسازی گونه­ Actinomyces از نونه های بالینی