مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

با افزودن گلیسرول به آن (عنوان منبع کربن)، برای جداسازی و تکثیر باکتری های Actinomycete ­از آب و خاک استفاده می شود