مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

 

 

با افزودن زرده تخم مرغ برای جداسازی استافیلوکوک ها استفاده می شود