مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

با افزودن خون استریل به آن، برای جداسازی، کشت و ردیابی فعالیت همولیتیکی  استرپتوکوک­ها و سایر میکروارگانیزم­های سخت رشد. این محیط در روش­های استاندارد برای بررسی مواد غذایی اختصاص یافته است