مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

محیطی عمومی برای باکتری­شناسی هوازی­ها و احیای اولیه قارچ­ها از نمونه­های بالینی. با افزودن 10% خون گوسفند، برای جداسازی سیستماتیک قارچ­هایی که رشد کمی بر روی محیط­های غیرغنی دارند.