مشخصات:







اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای جداسازی، افتراق و شمارش باکتری­های کلیفرم. به طور ویژه برای جداسازی انتخابی گونه­های سالمونلا از سایر کلیفرم­ها.