مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای کشت بروسلا. با افزودن 5% خون اسب، برای جداسازی و کشت میکروارگانیزم­های غیرسخت رشد و سخت رشد از نمونه­های بالینی و غیربالینی