مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای کشت گونه­های بروسلا و نیز کشت و جداسازی انواع میکروارگانیزم­های غیرسخت رشد و سخت رشد، و برای کشت گونه­های کمپیلوباکتر